Åndelige inspirationsaften d. 24. april 2014.

Velkommen til en aften, hvor vi vil justere jeres energier, sådan så de forandrings- og transformationsprocesser, der har været gennemført eller igangsat i påskeenergien, kan blive justeret, mens du sidder her. Vi vil desuden lægge en energi ind i skriftet, der bliver til som en transskription af ordene, der bliver sagt her, således at når du læser ordene fra denne aften – at du da får aktiveret en justeringsenergi. Mange af jer har været påvirket af en stor transformationsenergi i påskeenergien. En proces der, for de fleste af jer, endnu ikke er fuldført. For mange af jer har det givet seje påvirkninger i det fysiske eller i det psykiske – og for nogle af jer i begge dele.

Energierne er langt inde at forandre i strukturer på både det fysiske, det psykiske og det åndelige plan. Alle de temaer, du har med dig ind i denne inkarnation, er gennemstrømmet af denne forvandlings-, transformationsenergi, så der bliver arbejdet på de dybeste planer i dine temaer - i dine legemer.

I sådan en fase kan det være vanskeligt at holde balancen mellem sindet og selvet – mellem egoet og bevidstheden. Det kan være nemt at miste balancen og så at sige falde ind i ubevidsthed i identifikation med sindet, med egoet, men det råd, I fik sidst, om at have en daglig disciplin med at stille ind på den Indre Verden mindst to gange om dagen, kan vi se, har haft en gavnlig effekt på de fleste af jer.

Den fremadrettede proces i dig bliver hovedsagligt styret af dig selv. Du er i en fase nu, hvor dine egne handlinger blive afgørende for din fremadrettede udviklingsproces. Du er nødt til aktivt at tage stilling. Du er nødt til aktivt at tage del i det, der er behov for at udleve, for at du i dig kan komme tættere på det, vi her kan kalde Gud – tættere på en identifikation med dit selv – med din bevidsthedsdel.

Det, der har skabt vanskeligheder for nogle af jer i den proces, I lige har været igennem, og som nogle af jer stadig sidder i, kan vi konstatere, er graden af oplevelse af kontakt med din Indre Verden. Jo svagere du oplever kontakten, jo mere kan du ryge ud i tvivl og vemod.
I dette felt kræves der et indre mod af dig. En stillingtagen til, at du ved, at du er i kontakt. Du ved, at du går på den vej, der er optimal for dig, så uanset hvordan du oplever kontakten til din Indre Verden, så er den der. Den beslutning er det vigtigt for dig, at du tager, fordi det også er således det hænger sammen. Du skal i denne fase gøre dig uafhængig af graden af indre oplevelse. Det er en vedholdenhed i dig, der er brug for i din proces nu. En vedholdenhed i forhold til at tage stilling til, hvad du tror på, der er sandhed for dig. En vedholdenhed i din daglige beslutning om, hvad der er vigtigt og væsentligt for dig i resten af din inkarnation. Ud af dette springer dit indre ønske om at komme i en dybere kontakt. Dit indre behov efter at komme i dybere kontakt med din Indre Verden. Med dine indre hjælpere og vejledere – med din Gud.

Når dette behov og dette ønske bliver omsat til praksis – helst en daglig praksis – vil du gradvist opleve en større og større åbning i dit indre til det, vi her kalder din kontakt til dit Guddommelig plan – til din Gud. En åbning, der betyder, at du i dig – i stilheden – oplever en indre fred – en indre varme, ro, glæde og afspændthed. Stilheden er Guds sprog. Ved at være nærværende og vågen opmærksom til stede i stilheden, bevæger du dig ind i dit og Guds fællesrum. Ind i det rum, hvor du er i samvær med din Gud – med de væsener, der hører til dig på dit Guddommelige niveau – på dit Guddommelige plan – og i stilheden forbinder I jer tættere til hinanden, og det felt i dig styrkes og modnes til gradvist og langsomt at komme til at fylde mere og mere, således at du også kan føre dette indre felt af fred og ro og glæde med dig ud i en pulserende dagligdag.

Styrk denne oplevelse af stilhed i dig mindst én gang i døgnet. Brug din evne for at kommunikere med din Indre Verden på andre tidspunkter af døgnet. Det, at stilne sindet og få øje på de tanker og følelser, der rumsterer i dit system, er en væsentlig del af din nuværende proces. Du har ansvaret for at opdage, hvilke tanker du tænker, og hvilke følelser disse tanker afstedkommer i dit system. Du har ansvaret for at gøre, hvad du kan, for at styre og kontrollere disse tanker og dermed følelserne. Brug de redskaber, du kender til, for at få denne kontrol – for at få denne adskillelse mellem dig og dine tanker, så du mere og mere bliver bekræftet i, at du er bevidstheden – du er selvet, der udlever sig selv gennem den krop, du er inkarneret i – og gennem de tanker og følelser, der er forbundet med det sind, der er i denne krop.
Men du er ikke sindet, du er ikke tankerne, og du er ikke følelserne. Så denne adskilthed skal du tage ansvar for at styrke, sådan at du kan styrke det, vi kan kalde iagttageren eller vidnet inde i dig. Altså den del af dig, der kan iagttage følelserne og tankerne og vide, at du ikke er dem, men du har dem, og du har evnerne med dig til at kunne kontrollere. Den første del af kontrollen handler om dette, vi lige har snakket om: at iagttage, at der er en tanke i dig, som ikke er dig – men er adskilt fra det, der er sindet. Ved at få den tanke ind over tanken vil du kunne gennemskue, at du kan påvirke den tanke, der er i sindet.

Dette er ikke en ny viden for jer, men det er en viden, der er afgørende at udleve i den kommende tid som en del af din ansvarlighed over for din proces. Som en del af ansvarligheden over for at komme tættere på det man kan kalde Gudsrealiseringen i dig.

Grib til det du oplever hjælper dig i denne proces. Lad den tvivl, angst og uro, der måtte rumstere i dig på det mere fysiske plan få lov stille og roligt at komme op til overfladen, så du kan iagttage det og tage dig af det. Intet af det, du føler, er forkert. Alt, hvad du føler, er aktiveret af det Guddommelige, for at du skal indse, forstå, begribe og forandre, men alle processerne i dig går gennem en total accept af det, der foregår. En rummen af det og en omfavnelse af den store Moderenergi. Den Moderenergi, der betingelsesløst elsker alt det, der hører hende til. Thi kun gennem kærlighed kan der ske en virkelig forvandling og forandring. Din opgave er at elske alt det, der er i dig, og derved hjælpe dig til en forvandling og en forandring. Lige som du kan have et dybtfølt ønske om at elske alt det, der er i dine nærmeste, for at hjælpe dem til en forvandling og en forandring i retning af det, der er mest optimalt og positivt for dem. Dit dybtfølte ønske om at gå i lyset for at komme tættere på lyset - eller gå sammen med Gud for at smelte mere sammen med Gud - bliver opfyldt samtidig med, at du kan hjælpe dine nærmeste – eller i det hele taget dine medmennesker til at gøre det samme.

Så du forstærker den side af dig, der har dette som en værdi, og bringer denne værdi ind i fællesenergien på Jorden. Den fællesenergi, der er præget af en værditænkning i det materielle og i den grad har brug for mennesker, som sætter værdisætningen et andet sted, og bringer det med ind i det fælles kollektive. Det er din opgave. Det er noget af det, som du er inkarneret for. Det er også der din dybeste længsel ligger. Det er det, du mærker i dit indre, at du har en længsel efter og det, der driver dig på din udviklingsvej.

Lige nu er der flere af jer, der kan opleve, at processen er vanskelig eller besværlig, og nogle af jer kan føle jer modløse og fortvivlede og lidt opgivende i processen. Det er fordi, mange af jer er i afslutningen af en oprydningsfase. Det kan sammenlignes med, at mange af jer er inde i bunden af en hule for at rydde op og undersøge, om der er efterladt perler, diamanter, der skal samles op og integreres, før der i bunden af hulen åbner sig en dør eller en åbning ud til et andet felt – eller før du får en oplevelse af, at hele hulen bliver fyldt med lys udefra, så du måske vender om og går ud af hulen igen. Det vil være forskelligt fra individ til individ, hvordan processen forløber, men for mange af jer er det det samme: at I er i slutningen af at rydde op i bunden af hulen – i dette billede. I denne fase kræver det, som nævnt før her i aften, mod af dig at repetere, hvad du tror på, det er, der sker med dig. At du tro på, at det f.eks. er det beskrevne, der sker med dig. Så du trøster og støtter dig selv i at holde ud at være i denne afsluttende fase - uden at miste for meget mod – uden at blive for fortvivlet.

Gå ind i det fællesrum, du har med Gud, og søg ind i stilheden og stil dig åben for din Gud. Åben for samvær. Åben for nærvær. Åben for transformation og forvandling. Det er en livgivende proces, du er i. En proces, der skaber mere liv i dig, end du gør dig begreb om, fordi du kun glimtvis har været i nærheden af så meget liv i dit system i denne inkarnation. Så hold ud. Dit indre liv - og dermed dit ydre liv - vil snart forandre sig radikalt. Hold fast i din daglige disciplin og hold fast i din daglige kontakt til din Indre Verden.

Det var ordene for nu.

Afslutning:
Alle er I nu blevet påvirket af den Guddommelige Moderenergi. På en absolut positiv og livgivende – men meget forvandlende og forandrende måde. Lad denne energi og disse forandringer arbejde i dig i den kommende tid. Overgiv dig til dem. Og hold fokus på, hvad der er din opgave, dit ansvar og hvad, der skal være din disciplin i din dagligdag. Vær forberedt på at de energier, der har arbejdet i dig i aften, skaber forandringer. Du går ændret herfra i aften og kan gå lidt lettere på din sti gennem de healinger og justeringer, der er sket i dig, mens du har siddet her – og gennem de depoter, der er blevet lagt ind i dig, mens du har siddet her.

Som afslutning skabes der en energi, der bliver lagt ind i ordene i det skrift, Susanne laver efterfølgende, således at vi kan se, hvor meget de energier, der har været aktiveret her i aften, kan blive aktiveret i hver enkelt, der læser ordene herefter. Både i jer, der har været til stede, og i jer, der ikke har været til stede.

Intentionen er, at der lige som i hvert enkelt bogstav kan skinne et lys ud til dig, der læser, og dermed aktivere en energi i dig, som skaber forandring, frigørelse og livgivende strømme af bevidsthedsenergi.

Gå herfra i tillid til dig selv og din Indre Verden. Gå herfra i tillid til at du er hjulpet – meget, meget mere, end du begriber. Hjulpet, vejledt, elsket og beskyttet.

Tak for i aften.